Hebrew in Harmony Prayer Modules

PRAYER MODULES

Available Now 

 

Avot V’imahot

Bar’chu

Birchot Shalom (Shalom Rav, Sim Shalom, Oseh Shalom)

B’rachot

G’vurot

Havdalah

K’dushah

Kiddush

L’chah Dodi

Ma’ariv Aravim and Yotzer Or

Mah Nishtanah

Mi Chamocha

Shalom Aleichem

Sh’ma  

V’ahavta                            

 

 

 

Coming January 2018

 

 

Aleinu

Ashrei

Birchot HaHaftarah (incl. Eitz Hayyim Hee)

Birchot HaTorah (incl. Mi Shebeirach, V’zot HaTorah)

Ein Keloheinu, Adon Olam

Kaddish

Torah service [taking Torah out of Ark]